Producenci

Newsletter

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO pompy-grundfos.pl
 
1.       Postanowienia ogólne
 
1.1.         Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego http://pompy-grundfos.pl jest spółka HYPO Spółka Cywilna Z.G.P. Kowalscy z siedzibą w Pruszkowie (adres siedziby: ul. G. Narutowicza 27, 05-800 Pruszków); NIP: 5342462025; REGON: 142728059; adres poczty elektronicznej: pompy.grundfos@gmail.com, numer telefonu: +48 22 7235027 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.
1.2.         Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4.         Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego http://pompy-grundfos.pl dostępnego pod adresem: http://pompy-grundfos.pl/regulamin.pdf
 
2.       Cel i zakres zbierania danych
 
2.1.         Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1.         nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2.         udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).  
2.3.         W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 7.1. Regulaminu Sklepu internetowego, tj. w zależności od wyboru Klienta:
2.3.1.         SIÓDEMKA S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000031658 .
2.4.         Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):
2.4.1.         Imię i nazwisko lub nazwa firmy.
2.4.2.         Adres.
2.4.3.         Numer telefonu.
2.4.4.         Adres e-mail.
2.4.5.         Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).
2.4.6.         Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Usługobiorców, Klientów prowadzących działalność gospodarczą).
2.5.         Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
2.6.         Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na  komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Serwisu internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
 
3.       Podstawa przetwarzania danych
 
3.1.         Korzystanie z Sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.  Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.
3.2.         Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1.         osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2.         jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.3.         Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Sklep internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
 
4.       Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 
4.1.         Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2.         Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.2.1.         Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: pompy.grundfos@gmail.com, lub też telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 723 50 27 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 
5.       Postanowienia końcowe
 
5.1.         Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.2.         Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
5.2.1.         Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
5.2.2.         Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5.2.3.         Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
5.3.         W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.