Producenci

Newsletter

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Pompy-grundfos.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie pompy-grundfos.pl, prowadzony przez HYPO s.c. Kowalscy z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Gabriela Narutowicza 27, NIP: 5342462025, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym pompy.grundfos@gmail.com.


1. HYPO s.c. Kowalscy prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową pompy-grundfos.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z pompy-grundfos.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w pompy-grundfos.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na pompy-grundfos.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z HYPO s.c. Kowalscy dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wiadomość mailową na adres: pompy.grundfos@gmail.com. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których HYPO s.c. Kowalscy jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w pompy-grundfos.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a HYPO s.c. Kowalscy, której przedmiotem są usługi świadczone przez HYPO s.c. Kowalscy, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w pompy-grundfos.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z pompy-grundfos.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w pompy-grundfos.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych pompy-grundfos.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie). Dowód zakupu po postaci paragonu jest dostarczany wraz z wysłanym zamówieniem, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że dowód zakupu powinien być dostarczony w innej formie.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy. Szacunkowe koszt określone są ma karcie produktu. Aby poznać dokładne koszt dostawy należy dodać produkt do KOSZYKA. Zamówienie można również odebrać osobiście w siedzibie firmy HYPO s.c. Kowalscy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a HYPO s.c. Kowalscy dotycząca zakupu danego produktu w pompy-grundfos.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w pompy-grundfos.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy HYPO s.c. Kowalscy.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach pompy-grundfos.pl, HYPO s.c. Kowalscy może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w pompy-grundfos.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach HYPO s.c. Kowalscy zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym HYPO s.c. Kowalscy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 120 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do siedziby firmy HYPO s.c. Kowalscy. O możliwości odebrania zamówionego produktu HYPO s.c. Kowalscy informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

12. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach pompy-grundfos.pl. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

13. HYPO s.c. Kowalscy odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza lub w formie pisemnej na adres HYPO s.c. Kowalscy podany w górnej części Regulaminu.

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że HYPO s.c. Kowalscy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez HYPO s.c. Kowalscy albo HYPO s.c. Kowalscy nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

16. HYPO s.c. Kowalscy rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni HYPO s.c. Kowalscy nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

18. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w pompy-grundfos.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres pompy.grundfos@gmail.com w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez HYPO s.c. Kowalscy dokonanych przez Klienta zakupów oraz nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu HYPO s.c. Kowalscy wskazanego we wstępie do regulaminu na swój koszt.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu pompy-grundfos.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu pompy-grundfos.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe HYPO s.c. Kowalscy zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w pompy-grundfos.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w pompy-grundfos.pl.

21.HYPO s.c. Kowalscy może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach pompy-grundfos.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez HYPO s.c. Kowalscy, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w pompy-grundfos.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient przy pierwszym logowaniu w pompy-grundfos.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z HYPO s.c. Kowalscy.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez HYPO s.c. Kowalscy w ramach pompy-grundfos.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1.HYPO s.c. Kowalscy przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. HYPO s.c. Kowalscy z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności HYPO s.c. Kowalscy zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. HYPO s.c. Kowalscy sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem pompy-grundfos.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w pompy-grundfos.pl jest: HYPO s.c. Kowalscy.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością HYPO s.c. Kowalscy, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach pompy-grundfos.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać pompy-grundfos.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w pompy-grundfos.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez HYPO s.c. Kowalscy informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez HYPO s.c. Kowalscy i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez HYPO s.c. Kowalscy wiadomości o korzystaniu przez Klienta z pompy-grundfos.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, HYPO s.c. Kowalscy może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. HYPO s.c. Kowalscy zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy HYPO s.c. Kowalscy zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez HYPO s.c. Kowalscy danych osobowych innemu niż HYPO s.c. Kowalscy administratorowi danych.

11. HYPO s.c. Kowalscy zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. HYPO s.c. Kowalscy zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 16 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. HYPO s.c. Kowalscy mogże odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec HYPO s.c. Kowalscy lub też gdy HYPO s.c. Kowalscy uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w pompy-grundfos.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. HYPO s.c. Kowalscy wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. HYPO s.c. Kowalscy stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z pompy-grundfos.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z pompy-grundfos.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa POLITYKA COOKIESzamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
HYPO s.c. Kowalscy
ul. Gabriela Narutowicza 27
05-800 Pruszków

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

HYPO s.c. Kowalscy
ul. G. Narutowicza 27
05-800 Pruszków
pompy.grundfos@gmail.com


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Regulamin sklepu obowiązujący do 23.12.2015

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
6. SPOSOBY PŁATNOŚCI
7. SPOSOBY DOSTAWY
8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
11. INFORMACJE DODATKOWE
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki:
1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
1. Postanowienia Ogólne
1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pompy-grundfos.pl prowadzony jest przez spółkę HYPO Spółka Cywilna Z.G.P. Kowalscy z siedzibą w Piastowie (adres siedziby: ul. Ks.Piotra Skargi; 05-820 Piastów); NIP: 5342462025; REGON: 142728059; adres poczty elektronicznej: pompy.grundfos@gmail.com, numer telefonu: +48 22 7235027 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Definicje:
1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie internetowym.
1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.pompy-grundfos.pl
1.3.11. SPRZEDAWCA - spółka HYPO Spółka Cywilna Z.G.P. Kowalscy z siedzibą w Piastowie (adres siedziby: ul. Ks.Piotra Skargi; 05-820 Piastów); NIP: 5342462025; REGON: 142728059; adres poczty elektronicznej: pompy.grundfos@gmail.com, numer telefonu: +48 22 7235027 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.3.12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
1.3.13. USŁUGODAWCA – spółka HYPO Spółka Cywilna Z.G.P. Kowalscy z siedzibą w Piastowie (adres siedziby: ul. Ks.Piotra Skargi; 05-820 Piastów); NIP: 5342462025; REGON: 142728059; adres poczty elektronicznej: pompy.grundfos@gmail.com, numer telefonu: +48 22 7235027 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.3.14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
2.1.1. Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2.1.3. Przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1. Odpłatność:
3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.
3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej.
3.3.4. Zalecana rozdzielczość monitora: 800x600 lub wyższa.
3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Javascript oraz Flash.
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
4.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
4.1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego: http://pompy-grundfos.pl/prestashop/index.php?controller=order-opc
4.1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane do wysyłki jeżeli są inne niż wymienione wcześniej (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).
4.1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
4.1.3. Następnie należy kliknąć pole „Załóż konto” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
4.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4.2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego
4.2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu i jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
4.2.2.1. Klient ma na tym etapie także możliwość określenia ilości Produktu.
4.2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której:
4.2.3.1. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.
4.2.4. Następnie należy kliknąć pole „Finalizuj zamówienie”, Klient, może dokonać zakupu bez wcześniejszej rejestracji konta w sklepie internetowym.
4.2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której należy wprowadzić swoje dane, dane do wysyłki i dane kontaktowe. Można również tutaj podać dodatkowe informacje dotyczące zamówienia (np. dane do faktury). Należy tu również wybrać sposób dostawy Produktu oraz określić sposób płatności. Należy zaznaczyć poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
4.2.6. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamów”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4.2.6.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.
4.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
4.4.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w dolnym panelu w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.
4.4.2. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz”, w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
5. Warunki zawierania umowy sprzedaży
5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.4. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień
5.4.1. Celem zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.
5.4.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
5.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.4.2.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
5.4.2.3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.5. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email
5.5.1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy pompy.grundfos@gmail.com
5.5.2. Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).
5.5.2.1. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
5.5.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.6. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu
5.6.1. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie w Dni robocze od godz. 08:00 do godz. 16:00 pod numerem telefonu +48 22 723 50 27 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
5.6.2. Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).
5.6.2.1. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Sprzedawcę.
5.6.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.7. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą, które będą dołączane do przesyłek.
6. Sposoby płatności
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
6.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6.1.2.1. Bank: Raiffeisen Polbank.
6.1.2.2. Numer rachunku: 60 1750 0012 0000 0000 3873 0444.
7. Sposoby dostawy
7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
7.1.1. Paczka kurierska (Siódemka S.A.)
7.1.2. Paczka kurierska pobraniowa (Siódemka S.A.)
7.1.3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Ks. Piotra Skargi 7; 05-820 Piastów, w Dni robocze w godz. od 8:00 do godz. 16:00 – po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.
7.1.3.1 Sprzedawca zastrzega sobie ewentualność braku możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.
7.2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pompy.grundfos@gmail.com celem uzgodnienia szczegółów).
7.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
7.4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:
7.4.1. Czas kompletowania Produktu wynosi średnio 2 Dni roboczych, może on ulec wydłużeniu, uzależnione jest to od dostępności produktu u producenta lub importera.
7.4.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7.4.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7.4.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:
7.4.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 Dni roboczych.
7.5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
7.6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
8.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
8.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym).
8.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pompy.grundfos@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Ks. Piotra Skargi 7; 05-820 Piastów.
8.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
8.1.4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
8.1.5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
9. Tryb postępowania reklamacyjnego
9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy pompy.grundfos@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Ks. Piotra Skargi 7; 05-820 Piastów
9.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Ks. Piotra Skargi 7; 05-820 Piastów
9.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób (nr telefonu, adres e-mail)
9.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:
9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy pompy.grundfos@gmail.com.
9.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.
9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
10. Prawo odstąpienia od umowy
10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres elektroniczny: pompy.grundfos@gmail.com lub adres: ul. Ks. Piotra Skargi 7; 05-820 Piastów
10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu.
10.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
10.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
10.5. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
10.6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
10.7. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
10.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
10.8.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.6,
10.8.2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
10.8.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
10.8.4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
10.8.5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
10.8.6. dostarczania prasy,
10.8.7. usług w zakresie gier hazardowych.
11. Informacje dodatkowe
11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
11.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” w pkt. 4.2.6. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Aktualizuj/Zmień” przy danej pozycji w podsumowaniu Zamówienia (np. „Zmień dane kontaktowe”).
11.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres pompy.grundfos@gmail.com lub tez telefoniczne od numerem telefonu +48 22 723 50 27
11.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
11.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
11.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:
11.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
11.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
11.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
12. Postanowienia końcowe
12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
12.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
12.3. Rozstrzyganie sporów:
12.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
12.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Załącznik: 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny na stronie:http://pompy-grundfos.pl/formularzodstapieniaodumowy.pdf